دوشنبه 15 مهر 1387
سیدعامرهاشمیبچه که بودم مردی به دیدن پدرم میامد که شنیدم تحصیلات ندارد ولی زبانشناس است. من فکر میکردم یعنی پول ندارد ولی خارجی بلد است حرف بزند ، بعدها فهمیدم هر دو مورد را درست فهمیده بودم ... پدرم میگفت برادر سید حمزه است ولی با او خیلی فرق دارد . سیدحمزه را همه میشناختند، پیرمرد بداخلاقی که میگفتند نصف محله را صاحب است حتا دبستانی که در آن درس میخاندیم ... پدر میگفت اینها خانوادگی تاجر بوده اند ، پدرش را از دوستی با پدر خود میشناخت ، گویا با لنج به هندوستان و آفریقا سفر میکرده . شاید هیچوفت فکر نمیکردند که پسرانشان هم روزی همفکر شوند و دوستانی شفیق و البته هیچوقت اینها هم فکر نمیکردند که پسرانشان ... من نوجوان در حال سپری کردن دوران نوجوانی ام با اسماعیل هاشمی پسر آن مرد بودم که پدرم فوت کرد ... و همین باعث شد که هیچوقت نفهمم که آن دو نفر در میان کتابخانه پدر و یادداشتهایی که برمیداشتند دنبال چه میگشتند؟! ... سالها گذشت تا اینکه چندی پیش اسماعیل به من گفت که دارد برای تحقیقات پدرش موسیقی میسازد. خیلی برایم عجیب بود، موسیقی متن برای پژوهش زبانشناسی؟!! ... وقتی اسماعیل توضیحات بیشتری داد از آن ایده لذت بردم و منتظر ماندم تا عملی شود :


مولتی مدیای همگانی از گامرون تا تهران منتشر شد

مجموعه پژوهشهایی در زبان پارسیک هرمزگانی از سید عامر هاشمی   

تالیف 1369 - 1387

به کوشش اسحق هاشمی و جمشید احمدی

شامل :

فرهنگ لغت هرمزگان

دستور زبان هرمزگان

واژه های ویژه هرمزگانی

بنیان عدد نویسی آریایی ها

(شامل ریشه یابی نوع نگارش و نام امروزی در زبانهای مختلف جهان)

تخمین هایی که واقعیت ندارند

سمفونی طبیعت

حیوانات ، آدمهای زیبایی هستند

(ترجمه مؤلف)

و ...

تعداد بازدیدکنندگان : 125042
Powered by BlogSky.com
عناوین آخرین یادداشت ها